Bình Gốm Nghệ Thuật Những Ô Màu

Kích thước
Cao: 33cm
Miệng: 8cm