Bình Thạp Gốm Nghệ Thuật Xa & Gần

Kích thước
Cao: 40cm
Miệng: 11cm