Bình Gốm Nghệ Thuật Vàng Hoàng Hậu

Kích thước
Cao: 26cm
Miệng: 20cm