Bình Gốm Nghệ Thuật Sen Mùa Hạ

Kích thước
Cao: 50cm
Miệng: 9cm
Vai: 17cm