Bình Gốm Nghệ Thuật San Hô Đỏ

Kích thước
Cao: 25cm
Miệng: 11cm