Bình Thạp Gốm Nghệ Thuật Lục Ngọc

Kích thước
Cao: 35cm
Miệng: 11cm
Vai: 20cm