Bình Thạp Gốm Nghệ Thuật Thạch Cẩm

Kích thước
Cao: 40cm
Miệng: 11.5cm
Vai: 21cm