Bình Gốm Nghệ Thuật Dương Xỉ 3

Kích thước
Cao: 39cm
Miệng: 11cm