Đèn Gốm Nghệ Thuật Nhà Thờ

Kích thước
Cao: 40cm
Miệng: 9cm