Bình Gốm Nghệ Thuật Đỏ Hoàng Hậu

Kích thước
Cao: 44cm
Miệng: 17cm