Bình Tượng Gốm Nghệ Thuật Mẹ

Kích thước
Cao: 41cm
Miệng: 4cm
Vai: 19cm