Bình Gốm Nghệ Thuật Tơ Vương

Kích thước
Cao: 33cm
Miệng: 12cm