Bình Gốm Nghệ Thuật Dương Xỉ 1

Kích thước
Cao: 39cm
Miệng: 11cm