Bình Gốm Nghệ Thuật Đồng Biếc

Kích thước
Cao: 45cm
Miệng: 11cm
Vai: 14cm