Bình Gốm Nghệ Thuật Dương Xỉ 2

Kích thước
Cao: 54cm
Miệng: 11cm