Bình Gốm Nghệ Thuật Hồng Đỏ

Kích thước
Cao: 37cm
Miệng: 10cm