Bình Gốm Nghệ Thuật Hồng Nâu

Kích thước
Cao: 37cm
Miệng: 10cm