Bình Gốm Nghệ Thuật Hồng Xanh

Kích thước
Cao: 28cm
Miệng: 11cm