Bình Gốm Nghệ Thuật Loang Xanh

Kích thước
Cao: 25cm
Miệng: 6cm