Bình Gốm Nghệ Thuật Mưa

Kích thước
Cao: 37cm
Miệng: 7cm
Vai: 17cm