Bình Gốm Nghệ Thuật Những Đường Kẻ

Kích thước
Cao: 35cm
Miệng: 11cm