Bình Gốm Nghệ Thuật Những Hạt Ngọc

Kích thước
Cao: 35cm
Miệng: 11cm